Jekyll&&Hyde

昨日は晴れ、今日は朝。

科学者の人間観(4)平凡な生活は意味が無いか?

https://youtu.be/fPttFE3LNvY