Jekyll&&Hyde

昨日は晴れ、今日は朝。

ニュース女子問題を考える:外国人の反日活動

https://youtu.be/46Sc6UKBLcE