Jekyll&&Hyde

昨日は晴れ、今日は朝。

民主主義と相互理解(1)経済学者

https://m.youtube.com/watch?v=ajDL1YbhsMo